pytania i odpowiedzi dotyczące kursów metodyczno językowych comenius

comenius informacje o kursach dla nauczycieli
warunki uczestnictwa w kursach metodycznych comenius
dofinansowanie kursów metodycznych comenius
terminy kursów metodyczno językowych comenius

pytania i odpowiedzi - kursy metodyczno językowe comenius

katalog kursów comenius
angielski
niemiecki
francuski
hiszpański
włoski

zgłoszenie na kurs metodyczno językowy za granicą comenius

kursy metodyczno językowe comenius - glossa
kontakt w sprawie kursów metodyczno językowych comenius 

Zapraszamy na stronę następcy Comeniusa - programu Erasmus Plus Mobilnosc.

Poniżej prezentujemy najczęściej pojawiające się pytania ze strony nauczycieli zainteresowanych uczestnictwem w bezpłatnych kursach metodyczno językowych comenius.

Czy to prawda, że to już po raz ostatni można aplikować o grant na bezpłatne szkolenie metodyczne w ramach programu Comenius?
Tak, program Comenius kończy się w 2013 roku (ostatnie wyjazdy mogą odbyć się w okresie styczeń-kwiecień 2014) i trudno przewidzieć, czy w kolejnych latach będą dostępne podobne możliwości dla nauczycieli.

Czy SJO GLOSSA może napisać za mnie wniosek, czy też muszę go przygotować samodzielnie?
Standardowo nauczyciel wypełnia przesłany przez nas szczegółowy wniosek, w którym musi opisać swoją pracę, przygotowanie do szkolenia oraz wpływ na dalszą pracę, szkołę i uczniów. Na podstawie tego wniosku SJO GLOSSA w ramach opłaty 95zł przygotowuje ostateczny wniosek składany do Agencji Narodowej. Jeśli jednak nauczyciel nie chce wypełniać szczegółowego wniosku może zamówić u nas usługę pisania wniosku której koszt wynosi 100zł. W tym przypadku SJO GLOSSA przygotowuje wniosek od zera bazując na krótkiej ankiecie, którą wypełnia nauczyciel.

Czy skorzystanie z pośrednictwa SJO GLOSSA gwarantuje otrzymanie grantu?
Instytucją przyznającą granty jest Agencja Narodowa, dlatego też SJO GLOSSA nie może zagwarantować otrzymania grantu. Niemniej jednak nasze wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu wniosków pozwala na wyeliminowanie wszelkich braków formalnych i zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego wniosku i tym samym zwiększenie szansy na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Ponadto w przypadku zamówienia usługi pisania wniosku gwarantujemy zwrot opłaty 100zł za pisanie wniosku w przypadku nieotrzymania grantu z Agencji Narodowej (pod warunkiem, ze nauczyciel zamawiający tę usługę wcześniej nie korzystał z grantów Comeniusa ani też nie otrzymał odmowy przyznania grantu).
W minionych latach zdecydowana większość nauczycieli, którzy skorzystali z naszej pomocy otrzymała grant, a nasza skuteczność w pozyskiwaniu grantów wynosi średnio około 90% (np. dla edycji „jesień 2011” - 98%, dla edycji „wiosna 2012” - 100%, dla edycji lato 2013 – 99%).

Kto może wziąć udział w szkoleniach językowo-metodycznych akcji Comenius programu "Uczenie się przez całe życie"?
Wykwalifikowani i czynni nauczyciele języków obcych, nauczyciele przekwalifikowujący się w celu nauczania języka obcego oraz nauczyciele prowadzący nauczanie przedmiotu w języku obcym, którzy:
1. zatrudnieni są w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącym, szkole ponadgimnazjalnej o profilu zawodowym lub technicznym, szkole integracyjnej lub dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dotyczy szkół państwowych i prywatnych)
2. mają staż pracy w sektorze oświaty nie krótszy niż dwa lata
3. posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu
4. mają znajomość języka na poziomie minimum B2 (średniozaawansowany wyższy)
Jeśli dany kandydat korzystał w przeszłości z programu grantów indywidualnych obowiązuje dwuletni okres karencji (liczy się czas między powrotem z kursu i wyjazdem na kolejny) zanim można ponownie ubiegać się o udział w programie finansowanym ze środków Komisji Europejskiej.

Czy kwota grantu pokrywa wszystkie koszty związane z uczestnictwem w kursie?
Kwota grantu pokrywa w całości:
a) koszty uczestnictwa w kursie o ile jego koszt nie przekracza kwoty 750EUR (około 680 GBP)
b) koszty związane z dojazdem/przelotem na kurs (przy założeniu że uczestnik kursu stosuje najkorzystniejsze taryfy przejazdowe - np. klasę ekonomiczną w samolocie lub 2 klasę pociągu) do kwoty od 350 do 500EUR (w zależności od kraju wyjazdu).
c) Koszty zakwaterowania i utrzymania pokrywane są w formie ryczałtu w kwocie od 686 EUR do 1127 EUR za 2 tygodnie (w zalezności od kraju wyjazdu - patrz katalog wybranego języka).

Tak więc, nawet przy wyborze kursu droższego niż równowartość 750EUR otrzymany grant pozwala zwykle na pokrycie w 100% wszystkich kosztów, gdyż nauczyciel nie jest zobowiązany rozliczyć się z wydatków na zakwaterowanie i utrzymanie (rozlicza się tylko z kosztów szkolenia oraz przejazdu).

Dlaczego warto skorzystać z pośrednictwa SJO GLOSSA zamiast załatwiać wszystko samodzielnie
a) SJO GLOSSA zapewnia pomoc w przygotowaniu wniosku oraz załączników, aby maksymalnie zwiększyć szansę na otrzymanie grantu. Samodzielne przygotowywanie wniosku jest niezwykle czasochłonne i przy braku doświadczenia zwykle łatwo jest popełnić błędy, w wyniku których wniosek nie spełnia wymagań formalnych i zostaje automatycznie odrzucony
b) SJO GLOSSA zapewnia możliwość porównania wielu ofert dotyczących zarówno ceny kursu jak i programu. Szkoła zagraniczna zwykle promuje wyłączni swój program
c) SJO GLOSSA daje gwarancję dotrzymania warunków kursów (data, program itp.), gdyż współpracuje wyłącznie z renomowanymi i sprawdzonymi placówkami. Kontaktując się bezpośrednio ze szkołą trudno stwierdzić na ile jest to placówka wiarygodna. Ponadto dużo wygodniejszy dla klienta jest kontakt z firmą z Polski niż z firmą zagraniczną.
d) SJO GLOSSA dokonuje wszelkich przeliczeń walut wg oficjalnych kursów sprzedaży publikowanych przez Bank BPH S.A.
e) SJO GLOSSA oferuje kursy, w których nie dominuje jedna narodowość lecz uczestniczą nauczyciele z całej Europy i świata, dlatego też jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy (np. w ramach innych akcji Comeniusa)
f) SJO GLOSSA posiada doświadczenie w przygotowywaniu wniosków i obsłudze wyjazdów - w minionych latach z naszej pomocy skorzystało kilkuset nauczycieli z całej Polski, a nasza skuteczność sięga 100%.
g) Szkoła zagraniczna aby dokonać rezerwacji kursu zwykle żąda wpłaty bezzwrotnego depozytu w wysokości minimum 100EUR, natomiast SJO GLOSSA pobiera opłatę 95zł obejmującą zarówno pośrednictwo w przygotowaniu i złożeniu wniosku oraz całą obsługę rezerwacji. W przypadku pozytywnej decyzji Agencji Narodowej o przyznaniu grantu wpłaca się dodatkową opłatę 100zł która obejmuje koszty organizacji kursu i zakwaterowania oraz koszty transferu dewiz za granicę które są zwykle bardzo wysokie.

Z jakim wyprzedzeniem należy złożyć aplikację?
Szczegółowy harmonogram skladania dokumentów jest określony w "Procedurze zgłoszeniowej" będącej załącznikiem do umowy. Terminy te zostaly ustalone w taki sposób aby konsultanci SJO GLOSSA mieli możliwość sprawdzenia każdego wniosku pod względem zgodności z wymogami Agencji Narodowej i po wprowadzeniu ewentualnych poprawek przelania aplikantowi do ostatecznej akceptacji. Dokumenty - umowa, formularz zgłoszeniowy, dowód wpłaty opłaty administracyjnej należy przesłać w terminie stosownym do planowanego terminu uczestnictwa w kursie. SJO GLOSSA zastrzega sobie jednak prawo do zaprzestania przyjmowania wniosków w momencie otrzymania 200 wniosków w danej edycji, dlatego zachęcamy do jak najszybszego przeslania nam dokumentów.

Na jakich zasadach odbywa się finansowanie uczestnictwa w konkretnym kursie?
Agencja Narodowa przyznaje uczestnikom programu granty, których wysokość uwarunkowana jest kilkoma czynnikami: ilością napływających wniosków, kosztami szkolenia językowego, kosztami podróży na miejsce kursu oraz planowymi wydatkami na utrzymanie podczas szkolenia. Grant przyznawany jest w oparciu o dane zawarte w formularzu aplikacyjnym - Agencja Narodowa po przyznaniu określonych środków finansowych podpisuje z benefcjentem kontrakt określający warunki korzystania z grantu oraz dokonuje przelewu środków finansowych na konto beneficjenta. 80% grantu wypłacane jest uczestnikowi na około 5 tygodni przed terminem rozpoczęcia kursu - pozostałe 20% po rozliczeniu udziału w kursie (w przypadku całkowitego wykorzystania grantu).

W jaki sposób uczestnik "rozlicza" się z udziału w programie?
Uczestnik ma obowiązek rozliczenia się z przyznanych mu środków finansowych - podstawę rozliczenia stanowią: dowód dokonania płatności za kurs, faktura dokumentująca nabycie polisy ubezpieczeniowej oraz wszelkie dokumenty związane z podróżą (faktury, karty pokładowe, bilety autokarowe, etc.) Nie ma obowiązku przedstawiania dokumentów finansowych (rachunki, faktury, etc.) na wydatki związane z codziennym utrzymaniem. Wszystkie składowe grantu będą rozliczane oddzielnie, jeśli beneficjent nie wykorzysta w całości przyznanych kwot, druga rata grantu zostanie pomniejszona do faktycznie poniesionych, udokumentowanych i uprawnionych kosztów.

Czy odwołanie uczestnictwa w szkolenie po otrzymaniu grantu wiąże się z opłatami karnymi?
Osoba, która otrzyma grant i odwoła uczestnictwo w szkoleniu jest zobowiązana do poniesienia kosztów rezygnacyjnych w wysokości 200 EUR. Żadne koszty karne nie obowiązują w przypadku gdy odwolanie uczestnictwa w szkoleniu nastąpi z powodu nieotrzymania grantu. Także w udokumentowanych przypadkach losowych nie naliczamy tej opłaty.

Jaka jest formuła kursów oferowanych w ramach programu Comenius przez zagraniczne szkoły językowe?
Szkolenie trwa minimum 10 dni roboczych - najczęściej ma postać kursu językowo-metodycznego. Część poświęcona metodyce może mieć postać wykładów, ćwiczeń, prelekcji, warsztatów, etc. Kurs jest także doskonałą okazją do spotkania się z nauczycielami z innych krajów, wymiany doświadczeń oraz nawiązania współpracy w ramach innych projektów unijnych.

W jaki sposób kandydat dowiaduje się o przyznaniu grantu?
Beneficjenci zostaną powiadomieniu listownie o akceptacji lub odrzuceniu wniosku. Agencja Narodowa nie będzie udzielać informacji telefonicznej na ten temat. W przypadku akceptacji wniosku Agencja Narodowa zaproponuje aplikantowi wysokość kwoty grantu. Niezależnie od tego jaka jest decyzja Agencji Narodowej aplikant ma obowiązek przesłania jej kopi do SJO GLOSSA w terminie 7 dni od jej otrzymania. Na podstawie tego dokumentu SJO GLOSSA potwierdzi organizatorowi szkolenia uczestnictwo aplikanta lub poinformuje organizatora o rezygnacji z kursu z przyczyn nie przyznania grantu.

Czy o uczestnictwo w szkoleniu można wystąpić indywidualnie czy też inicjatywa powinna wyjść od władz szkoły?
Aplikacje przyjmowane są zarówno od osób indywidualnych jak i od szkół chcących wydelegować kilka osób na kursy językowo-metodyczne. W każdym przypadku formularze aplikacyjne wypełnia się indywidualnie - do każdego z nich należy także dołączyć rekomendację od dyrektora szkoły. Rekomendacja ma istotne znaczenie w procesie kwalifikacji kandydatów dlatego też należy dołożyć starań aby była ona obszerna i przekonywująca oraz odnosila się do wszystkich punktów podanych w kryteriach, które powinna spełniać rekomendacja. powinna uwzględniać przesłanki dla których uczestnictwo w programie konkretnego nauczyciela jest zalecane.


Powyższe informacje zostały opracowane na podstawie warunków programu comenius z lat ubiegłych i mogą różnić się od obowiązujących w bieżącym roku. Przedstawione dane mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty ani też części umowy zawieranej między SJO GLOSSA, a nauczycielem aplikującym o grant comenius. W celu uzyskania najświeższych informacji prosimy o kontakt z naszymi konsultantami.

 
info@comenius.pl, 012 429 40 51
Oferujemy kursy metodyczne dla nauczycieli z oferty SJO GLOSSA - www.glossa.pl
Polecamy: kursy językowe, Krakow apartments, Network Monitoring Software, Cracow apartments, bielizna, buty Puma, ranking szkół językowych, zestawienie kursów językowych, stempek.pl Polish language courses